سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 13 تير 1396 کد خبر:2157 تعداد بازدید:3166

سایر تلفن های سازمان

اشتراک گذاری

حوزه تلفن مستقیم دورنگار داخلی
ریاست 38832370 38832369 101
روابط عمومی 31997104-31997106 38832372 106-104
معاونت پشتیبانی 31997121 31997122 121
مرکزIT 31997111-31997112 111-112
امور اداری- کارگزینی 31997132-4 132-133-134
عامل ذیحسابی 13997141-3 141
مهمانسرا 38461214-17
معاونت فرهنگی 31997301 31997302 301
سازمان دانشجویان 31997333 333
خبرگزاری ایسنا 31997316-31997311 38822147 311-316
خبرگزاری ایکنا 31997312-3 38832356 312-313-316
انتشارات 31997321-3 321-322-323
فروشگاه کتاب شماره 1 38418070
فروشگاه کتاب شماره 2 31997325
فروشگاه کتاب شماره 3 38403463
مرکز ایسپا 31997331-2 331-332
فرهنگسرا 38400021
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد 38430865
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر 5520800-2
معاونت پژوهش و فناوری 31997401 31997402 401
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی 31997411 411
گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی 31997415 415
گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی 31997431-31997433 431-433
گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی 31997421 421
پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی 31997411 411
گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی 31997436 436
گروه پژوهشی ریزسازواره های صنعتی 31997441-2 441-442
گروه پژوهشی کشت و بافت گیاهان زینتی 31997456 456
پژوهشکده پزشکی مولکولی و ترمیمی 31997411 411
گروه پژوهشی پزشکی مولکولی 31997447-8 447-448
گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 31997451-2 451-452
پژوهشکده گردشگری 31997501 38762002
گروه پژوهشی مواد نوین 31997471-7
معاونت پزشکی 31997401 31997402 401
درمانگاه تخصصی داخلی 38557799
آزمایشگاه مرکزی 38548026-3854000
آزمایشگاه طلاب 32731177
آزمایشگاه نیشابور 43333180
آزمایشگاه گناباد 5723816
مرکز مشاوره ژنتیک 38557972-38546214
کلینیک دندانپزشکی 38412222-38410907
معاونت آموزشی 38810144 38810144 180-181-182
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت بزرگسالان(شریعتی) 38430024-38417694
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت نوجوانان 38457798-38433462
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت نیشابور 4339015-16
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت وکیل آباد
36043986-36050252