سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 13 تير 1396 کد خبر:2157 تعداد بازدید:1309

سایر تلفن های سازمان

اشتراک گذاری

حوزه تلفن مستقیم دورنگار داخلی
ریاست 38832370 38832369 421
روابط عمومی 38832372 38832372 419-420
معاونت پشتیبانی 38832371 38832371 315
مرکزIT 38832373 410-411
امور اداری- کارگزینی 38832365 309-310-312
عامل ذیحسابی 38832366 308
مهمانسرا 38461214-17
معاونت فرهنگی 38832368 38832368 319
سازمان دانشجویان 38832355 107
خبرگزاری ایسنا 38832357-9 38822147 122-127
خبرگزاری ایکنا 38832356 38832356 119-120-122
انتشارات 38832367 117-118-139
فروشگاه کتاب شماره 1 38418070
فروشگاه کتاب شماره 2 38829589
فروشگاه کتاب شماره 3 38403463
مرکز ایسپا 38822137 106-143
فرهنگسرا 38400021
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد 38430865
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر 5520800-2
معاونت پژوهش و فناوری 38810177 38810177 321
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی 38827139 210
گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی 38832360 209
گروه پژوهشی فناوری مواد غذایی 38832360 202-207
گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی 38832360 211
پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی 38827139 210
گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی 38832360 105
گروه پژوهشی ریزسازواره های صنعتی 38832360 125
گروه پژوهشی کشت و بافت گیاهان زینتی 38832360 133-134
پژوهشکده پزشکی مولکولی و ترمیمی 38827139 210
گروه پژوهشی پزشکی مولکولی 38832360 104
گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 38832360 129-130
پژوهشکده گردشگری 38762002-4 38762002
گروه پژوهشی مواد نوین 38799215
معاونت پزشکی 38810177 38810177 321
درمانگاه تخصصی داخلی 38557799
آزمایشگاه مرکزی 38548026-3854000
آزمایشگاه طلاب 32731177
آزمایشگاه نیشابور 43333180
آزمایشگاه گناباد 5723816
مرکز مشاوره ژنتیک 38557972-38546214
کلینیک دندانپزشکی 38412222-38410907
معاونت آموزشی 38810144 38810144 320-326
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت بزرگسالان(شریعتی) 38430024-38417694
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت نوجوانان 38457798-38433462
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت نیشابور 4339015-16
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت وکیل آباد
36043986-36050252