سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 13 تير 1396 کد خبر:2157 تعداد بازدید:2421

سایر تلفن های سازمان

اشتراک گذاری

حوزه تلفن مستقیم دورنگار داخلی
ریاست 38832370 38832369 101
روابط عمومی 38832372 38832372 106-104
معاونت پشتیبانی 38832371 38832371 121
مرکزIT 38832373 111-112
امور اداری- کارگزینی 38832365 132-133-134
عامل ذیحسابی 38832366 141
مهمانسرا 38461214-17
معاونت فرهنگی 38832368 38832368 301
سازمان دانشجویان 38832355 333
خبرگزاری ایسنا 38832357-9 38822147 311-316
خبرگزاری ایکنا 38832356 38832356 312-313-316
انتشارات 38832367 321-322-323
فروشگاه کتاب شماره 1 38418070
فروشگاه کتاب شماره 2 38829589
فروشگاه کتاب شماره 3 38403463
مرکز ایسپا 38822137 331-332
فرهنگسرا 38400021
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد 38430865
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر 5520800-2
معاونت پژوهش و فناوری 38810177 38810177 401
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی 38827139 411
گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی 38832360 415
گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی 38832360 431-433
گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی 38832360 421
پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی 38827139 411
گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی 38832360 436
گروه پژوهشی ریزسازواره های صنعتی 38832360 441-442
گروه پژوهشی کشت و بافت گیاهان زینتی 38832360 456
پژوهشکده پزشکی مولکولی و ترمیمی 38827139 411
گروه پژوهشی پزشکی مولکولی 38832360 447-448
گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 38832360 451-452
پژوهشکده گردشگری 38762002-4 38762002
گروه پژوهشی مواد نوین 38799215
معاونت پزشکی 38810177 38810177 401
درمانگاه تخصصی داخلی 38557799
آزمایشگاه مرکزی 38548026-3854000
آزمایشگاه طلاب 32731177
آزمایشگاه نیشابور 43333180
آزمایشگاه گناباد 5723816
مرکز مشاوره ژنتیک 38557972-38546214
کلینیک دندانپزشکی 38412222-38410907
معاونت آموزشی 38810144 38810144 180-181-182
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت بزرگسالان(شریعتی) 38430024-38417694
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت نوجوانان 38457798-38433462
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت نیشابور 4339015-16
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه‌مدت وکیل آباد
36043986-36050252