سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 05 مرداد 1396 کد خبر:2242 تعداد بازدید:

دو فصلنامه مطالعات گردشگری

اشتراک گذاری

معرفی

پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در راستاي اعتلا و ارتقاي دانش اجتماعی گردشگری با دريافت مجوز از وزارت علوم دوفصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اجتماعی گردشگری را منتشر مي‌کند.

این دوفصلنامه پس از انتشار چهار شماره از نشريه مطالعات گردشگري با هدف تمركز برانتشار دانش تخصصي در حوزه مطالعات اجتماعي گردشگري موفق به اخذ مجوز علمي پزوهشي دوفصلنامه مطالعات اجتماعي گردشگري شد.

تا کنون هفت شماره از این دوفصلنامه منتشر شده است.

ارسال مقاله از طریق سایت نشریه به نشانی  http:// journalitor.ir/ میسر است.