سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

معاونت پژوهشی

  • گروه پژوهشی مواد در سال 1384 موفق به اخذ موافقت اصولی و در سال 1391 موفق به اخذ موافقت قطعی از دفتر مركزی جهاددانشگاهی گردید. تحقیق و مطالعه در جهت تدوین فرآیندهای تولید مواد پیشرفته در حوزه فوم&...
  • یكی از ماموریت‌های مهم جهاددانشگاهی خراسان رضوی، بسط پژوهش‌های توسعه‌ای، كاربردی و ارایه خدمات تخصصی مورد نیاز جامعه می‌باشد. معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با هدف ارا...