سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

معاونت پشتیبانی

  • امیر خسرو بختیاری برنامه ریزی اساسا یکی از بنیادی ترین وظایف سازمانهاست که مانند پلی زمان حال رابه آینده مرتبط می سازد. هدف این اداره انجام فعالیتهایی میباشد که منجربه تعالی سازمان گردد...
  • علی نیک فرجام - مدیر اداره فناوری اطلاعات فاطمه کاهانی زارعی حسین لاجوردی حمید حیدری سعید دانشیار محمد حسین پور جاجرم محمود شاکری هاد...
  • هادی درویشی - مدیر اداره امور اداری و عمومی سارا رستمی زمان زهره خانزاد مصطفی غلامی اداره امور اداری و عمومی در مديريت نوين، منابع انساني از جايگاه ويژه‌اي...
  • علی ابراهیمی - مدیر اداره امور مالی و عامل ذیحسابی مهدی شرافتی مقدم - مسئول خدمات مالی و کارپردازی امیر زارع بیدکی - کارشناس امور مالی علی کریمی - کارشناس امور مال...
  • وظایف اداره امور حقوقی و قرارداد ها: 1) ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص امور حقوقی و قراردادها 2) همکاری و مشارکت در تنظیم قوانین و مقررات و آئین نامه ها 3) طرح و تعقیب دعاوی حقوقی و جزائی 4) پاسخ...
  • در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی همچون سایر سازمانها، مجموع فعالیتهای حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی، توسط حوزه‌ی معاونت پشتیبانی این نهاد به لحاظ مالی و اجرایی، پشتیب...