سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 31 خرداد 1396 کد خبر:113 تعداد بازدید:493

درباره معاونت پشتیبانی

اشتراک گذاری

در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی همچون سایر سازمانها، مجموع فعالیتهای حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی، توسط حوزه‌ی معاونت پشتیبانی این نهاد به لحاظ مالی و اجرایی، پشتیبانی و حمایت می‌شود. این معاونت از سه زیر مجموعه‌ اداره‌ خدمات اداری و عمومی، اداره‌ حسابداری و دفتر طرح و برنامه تشکیل شده است که هر یک با وظایف خاص خود نقش عمده‌ای در پیشرفت برنامه‌های جهاد و چرخیدن چرخ آن ایفا می‌کنند.

اداره خدمات اداری و عمومی

  • کارگزینی
  • امور بيمه گري
  • دبیرخانه
  • خدمات عمومی
  • جمع دار اموال
  • عمران
  • خدمات مالی

 

 اداره حسابداری و ذیحسابی

  • بخش صدورسند، صدور چک و بایگانی (مکانیزه و دستی)
  • بخش رسیدگی اسناد
  • کنترل و رسیدگی حسابها شامل طرحها، مغایرت بانکی، قرارداها، مطالبات و دیون
  • انجام عملیات حسابداری، حسابرسی و تهیه‌ی گزارشهای مربوط به بودجه‌ی عمرانی و استانی
  • حسابداری داخلی و بهبود سیستمها و روشهای مالی
  • حسابداری اموال
  • تهیه‌ی گزارشهای مالی درون سازمانی و برون سازمانی

 دفتر طرح و برنامه

دفتر طرح و برنامه‌ی جهاد دانشگاهی مشهد زیر نظر معاونت پشتیبانی از سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برنامه و بودجه در جهاد دانشگاهی مشهد شامل پیش‌بینی درآمدها، برنامه‌ها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌های انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌شود و همه ساله پس از ارائه‌ی گزارش 9 ماهه توسط دفتر طرح و برنامه‌، برنامه و بودجه‌ی سال بعد تنظیم و در شورای معاونین جهاد پس از بررسی و بحث تصویب و ابلاغ می‌شود.
مجموعه فعالیتهای این دفتر گامی است در جهت شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به اجرای برنامه و بودجه‌ی واحدهای تابعه‌ی جهاد، نگهداری کل اعتبارات مصوب، ارائه‌ی بازخورد به مدیران جهاد به نحوی که بتوانند مجموعه‌ی استفاده‌کنندگان از اعتبارات را نقد و بررسی نمایند و ضمن توجه به استراتژی تخصیص مطلوب منابع محدود به نیازهای نامحدود، حساب دخل و خرج مجموعه‌ی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که در طول برنامه کمترین انحراف از پیش‌بینی را داشته باشند و به اهداف از پیش تعیین شده برسند.
مدیر این بخش در جهاد دانشگاهی مشهد، علی کاوه، کارشناس ارشد مدیریت هستند. 


مرکز کامپیوتر

با توجه به اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات در ساختار حوزه ی پشتیبانی جهاد دانشگاهی، مرکز کامپیوتر با حضور جمعی از کارشناسان سخت افزار و نرم افزار، اجرا و ارائه ی خدمات در زمینه ی مدیریت شبکه، نرم افزار و سخت افزاردر جهاد دانشگاهی راعهده دار شده است. اعضای این مرکز به کمک مشاورانی که با ایشان همکاری دارند،به بررسی و تعیین سیاست های بلند مدت و کوتاه مدت فن آوری اطلاعات می پردازند.

 

 آدرس: مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی- طبقه دوم- تلفکس: 38832371-051