سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری بازدید از ساختمان در حال احداث جهاددانشگاهی در نیشابور