سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری بازدید معاون استاندار خراسان رضوی از پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی