سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

گزارش تصویری ششمین دوره مسابقات ورزشی کارکنان جهاددانشگاهی خراسان رضوی جام 16 مرداد