سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 24 دي 1396 کد خبر:3034 تعداد بازدید:

اداره برنامه، بودجه و تشکیلات

اشتراک گذاری

امیر خسرو بختیاری

برنامه ریزی اساسا یکی از بنیادی ترین وظایف سازمانهاست که مانند پلی زمان حال رابه آینده مرتبط می سازد. هدف این اداره انجام فعالیتهایی میباشد که منجربه تعالی سازمان گردد. این اداره تلاش میکند که حرکت سازمان بر روی اهداف ریل گذاری شده را رصد کند و با گزارشات دقیق و به موقع انحرافات را تا حد امکان کاهش دهد .


ازجمله وظایف این اداره بدین شرح می باشد:

  • 1-دریافت وبررسی بودجه پیشنهادی واحدها وانجام کارشناسی درخصوصی موارد پیشنهادی با رویکردتعالی سازمانی
  • 2- همکاری ومشارکت در طراحی وتدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی درسازمان
  • 3-تهیه وتنظیم بودجه سازمان
  • 4- تهیه گزارشات موردی ودوره ای از عملکرد مالی واحدها وارائه نمودارهای آماری ومقایسه ای
  • 5-نظارت وکنترل در اجرای برنامه وبودجه مصوب و ابلاغ شده
  • 6-پیگیری امور مربوط به تامین وتخصیص مناسب بودجه طبق برنامه های مصوب
  • 7-بررسی عملکرد واحدها با پیش بینی های انجام شده وتعیین میزان انحرافات وارائه هشدارهای لازم درخصوص کاهش انحراف از برنامه های مصوب
  • 8-همکاری ومشارکت در استانداردسازی ویکپارچه روشها،رویه ها،وفرایندهای کاری
  • 9- سازمان دهی وبهبود مستمرساختار سازمانی