سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 16 دي 1396 کد خبر:3033 تعداد بازدید:

اداره حقوقی و امور قراردادها

اشتراک گذاری

وظایف اداره امور حقوقی و قرارداد ها:

 1. 1) ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص امور حقوقی و قراردادها
 2. 2) همکاری و مشارکت در تنظیم قوانین و مقررات و آئین نامه ها
 3. 3) طرح و تعقیب دعاوی حقوقی و جزائی
 4. 4) پاسخگویی به دعاوی علیه سازمان
 5. 5) بررسی و اظهار نظر در تنظیم قرارداد ها
 6. 6) اظهار نظر و مشاوره در خصوص امور حقوقی
 7. 7) نمایندگی قضائی سازمان در کلیه مراجع قضائی
 8. 8) انجام کلیه امور ثبتی در ادارات ثبت و محضر
 9. 9) تائید صلاحیت و انتخاب وکیل برای سازمان
 10. 10) مطالعه و بررسی آثار حقوقی قوانین و مقررات
 11. 11) ثبت و نگهداری اسناد ومدارک حقوقی و ارایه گزارشات دوره ای
 12. 12) مدیریت انجام مناقضه ها و مزایده ها