سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 24 دي 1396 کد خبر:3031 تعداد بازدید:

اداره امور مالی

اشتراک گذاری

علی ابراهیمی - مدیر اداره امور مالی و عامل ذیحسابی
   
مهدی شرافتی مقدم - مسئول خدمات مالی و کارپردازی امیر زارع بیدکی - کارشناس امور مالی
   
علی کریمی - کارشناس امور مالی وحید موسوی - کارشناس امور مالی
   
عبدالله عزتیان سرابی - کارشناس امور مالی مهدی حسینی - کارشناس امور مالی
   
سمانه قدوسی ساحلی - کارشناس امور مالی الهه فرمانبر فدافن - کارشناس امور مالی
   
علی اکبر گفتاری بجستانی - بایگانی اسناد
   

وظایف اداره امور مالی و ذیحسابی

 • 1) نظارت بر پرداخت و دریافت مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان
 • 2) بخش کنترل، صدور سند ،صدور چک و بایگانی اسناد و مدارک مالی
 • 3) بخش رسیدگی به اسناد و حسابرسی داخلی
 • 4) بخش مدیریت ثبت و حفظ و نگهداری اموال
 • 5) بخش مدیریت امور بانک ها، نظارت بر پرداخت ها و دریافت ها
 • 6) بخش مدیریت وجه نقد و اعتبارات بودجه ای
 • 7) مدیریت و بهبود مستمر سیستم ها و روش ها
 • 8) بخش تهیه گزارشات مالی و توجیهی درون سازمانی و برون سازمانی(با رویکرد تلفیق درآمد ها و هزینه های سازمان)
 • 9) مدیریت و تمرکز بر انبارها با رویکرد کاهش هزینه ها
 • 10) مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات ، سیاستهای اعتباری ، وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها
 • 11) مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی، موجودیها , دارائیهای ثابت و...
 • 12) نظارت بر برگزاری مناقصه ها و مزایده ها در سازمان
 • 13) دخالت در تنظیم آیین نامه ها و تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی ، تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف
 • 14) پیش بینی ، طرح ریزی و ارائه بودجه دوره ای براساس برنامه ها ، پروژه ها وسفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف واستراتژی اعلام شده ، با درنظرگرفتن روند سنواتی منابع و مصارف و تغییرات احتمالی آتی.